Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

 

A jelen szabályzat tartalmazza az Üzemeztető/k/( továbbiakban Adatkezelő/k/) által működtetett, www. like30.hu/egyedi domain megnevezésű internetes oldalrendszer (website) - továbbiakban: Honlap - használatával összefüggő adatvédelmi, adatkezelési szabályokat.

A Felhasználó (továbbiakban:érintett) által megadott személyes adatok kezelése és tárolása során az Adatkezelő/k/, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelemről szóló 2016/679 rendelete, az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény, az Egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény és a jelen Szabályzat rendelkezései szerint jár el.

Az Adatkezelő/k/ az érintett hozzájárulásával, önkéntesen megadott adatokat célhoz kötötten, bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

A honlap használata során, a regisztráció előtt kérjük, szíveskedjen megismerni a jelen szabályzatban foglalt a rendelkezéseket, mivel a regisztráció esetén azok- egyoldalú nyilatkozattal- elfogadottnak tekintendők, meghatározva az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit és a jogérvényesítési lehetőségeket.

Az Adatkezelő adatai:


A Honlap üzemeltetőjének, az adatkezelőnek a megnevezése, székhelye/lakhelye, e-mail elérhetősége a honlap megnyitásakor automatikusan megjelenik.

Értelmező rendelkezések:


1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
12. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a amely a tárolt adatok vélellen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvsztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Az adatkezelés célja

1.A Weboldalon elérhető buisness system szolgáltatások nyújtásának biztosítása, honlap által megismerhető buisness system mélyebb elsajátítását igénylők regisztrációja, az üzletépítésük elősegítése, a hálózat továbbfejlesztése, a működés hatékonyságának a növelése, valamint partner céggel való kapcsolat lehetőségének biztosítása.

2.Az Üzemeltető /adatkezelő/ a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (partner cégnek), vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő a honlapra látogatók közül kizárólag, csak azon érintettek adatait kezelik, akik saját elhatározásukból regisztrálnak a buisness system megismerése érdekében.

A Felhasználó kezelt személyes adatainak köre:
név:
e-mail:
telefon
lakcím

Adatkezelésére jogosultak

www. like30.hu / egyedi domain nevű honlap és al-honlapok üzemeltetői( adatkezelői)

Az adatok rögzítésének és tárolásának módja:


1. Az adatkezelő az érintettek személyi adatait elektronikusan rögzíti.
Az üzemeltető/k/, illetve az adatfeldolgozó/k/ az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi/k/ fel, azt követően, hogy az adatkezelés célja a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama az érintettek számára a jelen szabályzatban foglaltak alapján megismerésre és elfogadásra került.
A regisztrációra, adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a honlapon nyilatkozik arról, hogy az adatkezelést a vonatkozó szabályok szerint elfogadja.

A regisztráció alakalmával történő személyes adat rendelkezésre bocsájtásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, azok megadásakor ismert célra az Üzemeltető/k/ felhasználják.

2. Az adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatokat oly módon kezeli, hogy ahhoz illetéktelen ne férhessen hozzá és adatvesztés, vagy törlés veszélye ne álljon fenn.
A honlap szoftver működtetéséhez szükséges hálózati és üzemeltetési környezet biztosítása, a honlap üzemeltetése a Procontrol Elektronika Kft. Székhely: 6725 Szeged, Cserepes sor 9/B.
Adószám: 10311617-2-06 ,Cégjegyzékszám: 06-09-000151, szerverén történik tárhely biztosítással.

A z üzemeltető/k/ kezeléséből, ide nem értve az adatfeldolgozónak történő átadást, az adatok az érintettek/ felhasználók/ hozzájárulása nélkül nem kerülnek ki.

3. Az Üzemeltető/k/ a honlapon szolgáltatásokat, termékeket nem hirdet/nek/.
Az Üzemeltető/k/ a szolgáltatás igénybevétele esetén egyedi azonosítót cookie-t nem helyeznek el a felhasználó számítógépén.
Az Üzemeltető/k/ tájékoztató anyagokat küldhet/nek/ a szolgáltatás tartalmával, igénybevételével kapcsolatos változásokról, melyek küldését a Felhasználó letilthatja.

4.Ha a Felhasználó egy másik személy nevében, vagy érdekében, esetleg megbízásából veszi igénybe a szolgáltatást, az Ő felelőssége az érintett személy adatainak közléséhez történő beleegyezés megszerzése. A hozzájárulás tényének bizonyítása, ebből eredő vita esetén a Felhasználót terheli.

5. Az Üzemeltető a honlapon keresztül megismerhető buisness system, mint szolgáltatás nyújtására Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. tv. 3.§ alapján előzetes engedély, valamint NAIH nyilvántartási rendszerbe történő bejelentés nélkül jogosult.

Az adatkezelés elvei


1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
4. Ha az érintett hozzájárulását adta, illetve az adatkezelés jogszabályon alapul az adatkazelő jogosult a szóban forgó adatokkal további adatkezelés végzésére.

Az adatkezelés jogalapja


1.Az érintett hozzájárulása.
2. A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
3.Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatbiztonság követelménye

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
2. A honlap szoftver fel lett készítve a további használók regisztrációjára a közös honlapon és a használatra jogosult tagok személyes meghívó lapján keresztül is. A használatra jogosult tagok személyes meghívó lapján keresztül regisztrált felhasználók a használatra jogosult tagokhoz kapcsolt felhasználók lesznek, akiket a meghívójuk menedzsel.

A használatra jogosult tagok a szoftverben fejlesztésre kerülő közös videós akadémia honlapot is használhatják a hozzájuk kapcsolt további felhasználók tájékoztatására.

3. Az Üzemeltető /adatkezelő/ a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (partner cégnek), vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást.

5. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

Az érintettek jogai és érvényesítésük


1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidens és annak kezelése


1. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

2. Ha a panaszkezelés az előzetes egyeztetés a Felhasználó részére nem kielégítő, úgy jogi eljárást kezdeményezhet a panasz jellégének megfelelő hatóságnál, vagy a bíróságnál.

3. Az Érintett, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
- Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weblapon történő tájékoztatás mellett a felhasználási feltételeket megváltoztassa, melyek meghatározott időponttól, ennek hiányában a weblapon történő közzététel időpontjától hatályosak. A felhasználási feltételek módosulásának elfogadását jelenti, ha a Felhasználó a hatálybalépés időpontjától számított 15. napon belül nem kezdeményezi a regisztrációja törlését.

5. A Felhasználók a weblap használatával, működésével, valamint a szolgáltatás kapcsolatos, észrevételeket, panaszokat az igénybevevők kizárólag elektronikus úton az Üzemeltető megadott e-mail címére küldhetik el.
Az Üzemeltető az észrevételeket feldolgozza és a szolgáltatás fejlesztése során figyelembe veszi, a panaszokat kivizsgálja és a felelősségi körébe tartozó esetekben, annak eredményéről, a megtett intézkedésről a Felhasználót értesíti.

6. Ha Felhasználó az általános szerződési feltételekkel ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy jogszabállyal ellentétesen jár el, mellyel összefüggésben az Üzemeltető eljárás megindítását kezdeményezi az ügyfél azonosítása céljából személyes és egyéb adatait felhasználhatja.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását valamely Felhasználó irányába megtagadja.


7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Üzemeltetőre azok weblapon történő közzétételétől, a Felhasználóra a regisztrálástól aláírás nélkül is kötelezőek.

 

Szeged,2018.05.15.
Üzemeltető/Adatkazelő







Copyright © 2017 like30.hu

Általános Szerződési Feltételek

Created by www.procontrol.hu version: 1.5.17 release date: 2018.09.20